Bezplatná právní poradna online

Téma: Příplatky za vibrace a hluk při práci - nárok zaměstnance, kolik Kč

21.02.2011 15:32
Uživatel: lukas
Věk:  29
Odpovědí na téma: 13
Text: 

Zdravim,
chci se zeptat jake mam myt připlatky za hluk, hlučnost  fyzickou zateš a vibrace na ruce kdyz mam vse  3 skupina.

Je nejaka norma  na  delku prace z úhlovou bruskou (flexa) a povinné přestaváky aby nedochazelo k poškozeni zdravi.

Děkuji  k. l

Odpovědět
To se mi líbí    To se mi nelíbí   
Stránka otevřena 8572x  | 
Původní název příspěvku před úpravou administrátorem: Příplatky za hlučnost a vibrace při práci (výkonu zaměstnání)
Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
22.02.2011 14:24 Uživatel: hanah
Téma: Příplatky za vibrace a hluk při práci - nárok zaměstnance, kolik Kč
Text uživatele: 

nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě viz. link http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=nv567_2006

dále , první přestávka se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v trvání nejméně 15 minut, následné přestávky se zařazují nejpozději po každých dalších 2 hodinách výkonu práce v trvání nejméně 10 minut, poslední přestávka nejméně v trvání 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny. Ale i nařízení vlády č. 148/2006 Sb. stanoví povinnost zaměstnavatel zařadit zaměstnanci používajícímu OOPP z titulu rizika hluku do pracovní doby bezpečnostní přestávky. Jejich délku a četnost však určuje zaměstnavatel, protože jen a jen zaměstnavatel odpovídá za BOZP.

http://bozpinfo.cz/win/rady/otazky_odpovedi/ochrana_pred_riziky/prestavky_oopp100524.html

 

 
22.02.2011 14:27 Uživatel: hanah
Téma: Příplatky za vibrace a hluk při práci - nárok zaměstnance, kolik Kč
Text uživatele: 

Příplatek náleží dle N.V. 567/2006 Sb. až IV. kategorii, ostatní je na libovůli zaměstnavatele.

 
22.02.2011 14:36 Uživatel: hanah
Téma: Příplatky za vibrace a hluk při práci - nárok zaměstnance, kolik Kč
Text uživatele: 

Ještě doplním, že u prací  s vyhlášeným rizikem vibrací je nutné provést zpravidla jednou ročně lékařskou preventivní prohlídku, jejíž účelnou náplní je kromě celkového vyšetření vodní chladový test prstová plethysmografie nebo měření kožní teploty (kontaktní chronotermometrie).

 
23.02.2011 09:07 Uživatel: llluuukas
Věk:  29
Téma: Příplatky za vibrace a hluk při práci - nárok zaměstnance, kolik Kč
Text uživatele: 

Děkuji   za odpověd   jen bych se ešte zeptal protože nejsem stoho chytry moudry     podle   toho   zda jsem to spravněě pochopil tak bych  měl myt zařazeni  platebni třidy  5-6  ?  ja  mam  stiženi   hluk   fyzicka zateš vybrace  vše  mam  zařazeni  v katogorie 3 tak to mam napsane v zapisniku bespocnosti     prace dik za odpoved 

 
23.02.2011 11:27 Uživatel: hanah
Téma: Příplatky za vibrace a hluk při práci - nárok zaměstnance, kolik Kč
Text uživatele: 

ve lll.kat. s platem 5-6 platové třídě viz níže celý zákon a tabulka. Ten přípletek náleží až od lV.kat.-viz příspěvek :

Příplatek náleží dle N.V. 567/2006 Sb. až IV. kategorii, ostatní je na libovůli zaměstnavatele. Každopádně máte mít častěji přestávky ačkoliv jak už jsem psala jejich délku a četnost však určuje zaměstnavatel, protože jen a jen zaměstnavatel odpovídá za BOZP.

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 567/2006 Sb.-zdroj 

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=nv567_2006

o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí

a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení stanoví

a) výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy,

b) nejnižší úrovně zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat,

c) vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování,

d) výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

§ 2

Základní sazba minimální mzdy

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc.

§ 3

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, takto:

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč

za hodinu v Kč za měsíc
1. 48,10 8 000
2. 53,10 8 900
3. 58,60 9 800
4. 64,70 10 800
5. 71,50 12 000
6. 78,90 13 200
7. 87,10 14 600
8. 96,20 16 100

(2) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat1) zahrnují skupiny prací podle odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem2), a to:

a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,

b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,

c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,

d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,

e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,

f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,

g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a

h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

(3) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda3), jsou obecné charakteristiky skupin prací podle odstavce 1 a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k tomuto nařízení.

§ 4

Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance

Podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance činí minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy

a) 90 % částek stanovených v § 2 a § 3 odst. 1, jde-li o první pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru,

b) 80 % částek stanovených v § 2 a § 3 odst. 1, jde-li o mladistvého zaměstnance4),

c) 75 % částek stanovených v § 2 a § 3 odst. 1, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně,

d) 50 % částek stanovených v § 2 a § 3 odst. 1, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, nebo o mladistvého zaměstnance, který je invalidní ve třetím stupni a nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.

§ 5

Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při jiné délce pracovní doby

(1) Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby5) než 40 hodin se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují.

(2) Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu6) nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se sazba minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy snižují úměrně odpracované době.

§ 6

Ztížené pracovní prostředí

(1) Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku podle zákoníku práce7) je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.

(2) Ztěžujícím vlivem podle odstavce 1 se rozumí

a) prach, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než trojnásobek hodnoty přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem8),

b) chemické látky, jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší překračují hodnotu nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovené zvláštním právním předpisem8) nebo, pokud pro danou látku není hodnota nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší stanovena, překračují trojnásobek hodnoty jejího přípustného expozičního limitu stanoveného zvláštním právním předpisem8),

c) směsi chemických látek s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých chemických látek v ovzduší z jejich hodnot přípustného expozičního limitu je vyšší než 2,

d) pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity stanovené zvláštním právním předpisem9),

e) ustálený a proměnný hluk nebo impulsní hluk, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h překračuje hygienický limit stanovený zvláštním právním předpisem10) nebo přípustný expoziční limit stanovený zvláštním právním předpisem11) nejméně o 20 dB, nebo impulsní hluk, jehož průměrná hladina špičkového akustického tlaku C stanovená zvláštním právním předpisem11) překračuje 145 dB,

 

f) vibrace přenášené na ruce nebo celkové horizontální nebo vertikální vibrace přenášené na zaměstnance, jejichž průměrná souhrnná vážená hladina zrychlení Lahv,8h nebo průměrná vážená hladina zrychlení Law,8h překračuje přípustný expoziční limit pro osmihodinovou pracovní dobu stanovený zvláštním právním předpisem12) nejméně o 17 dB,

g) pracovní prostředí, ve kterém jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek stanovené zvláštním právním předpisem13) a ani při používání dostupných použitelných osobních ochranných pracovních prostředků a úpravy režimu práce nelze vyloučit poškození zdraví,

h) vědomé zacházení s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenášeči, kterými jsou Guanarito, virus horečky Lasa, virus Junin (Argentinská nemoc), virus Machupo, Amapari, Sabia, virus krymskokonžské hemoragické horečky, virus Ebola, virus Marburské horečky, všechny typy viru varioly, Equine morbilli virus, Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Mycobacterium leprae, Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei), Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei), Rickettsia prowazekii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia tsutsugamushi, Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri), Yersinia pestis, virus opičích neštovic nebo viry lidské imunodeficience, Avia influenza virus tupu A, podtypu H 5 nebo H 7 a jeho genetické mutace, Mycobacterium tuberculosis,

i) zvýšený tlak nad 400 kPa, který u prací pod hladinou odpovídá hloubce nejméně 40 metrů,

j) radiační činnosti vykonávané v kontrolovaném pásmu pracovníky kategorie A stanovenými ve zvláštním právním předpisu14),

k) pracovní činnosti spojené s vyšetřováním a léčením osob hospitalizovaných na klinických pracovištích specializovaných na léčení infekčních onemocnění.

 
23.02.2011 11:32 Uživatel: llluuukas
Věk:  29
Téma: Příplatky za vibrace a hluk při práci - nárok zaměstnance, kolik Kč
Text uživatele: 

ja mam  platovou skupinu 4třidu ale  hlucnost a  prasnost  a fyzickou zatez  podle  knizky  mam  v 3    tak chci jen cvedet jaka vise je priplatku a zda bych mel myt visi platovou tridu 

 
24.02.2011 13:54 Uživatel: hanah
Téma: Příplatky za vibrace a hluk při práci - nárok zaměstnance, kolik Kč
 
24.02.2011 13:55 Uživatel: hanah
Téma: Příplatky za vibrace a hluk při práci - nárok zaměstnance, kolik Kč
Text uživatele: 

a každý ztěžující vliv náleží příplatek nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy.

-----------------------------------
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.:
http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=nv567_2006


http://www.personalni-poradna.cz/dotaz/?id=9988%3C/p%3E

 
28.08.2012 19:23 Uživatel: MATES
Věk:  25
Téma: Příplatky za vibrace a hluk při práci - nárok zaměstnance, kolik Kč
Text uživatele: 

Pracuji na chladirne a pobyram priplatek za chlad, ale chladici agregady jsou az nadmiru hlucne. Tak by me zajimalo jestli nemam narok aji na priplatek za hluk. Dekuji za odpoved.

 
13.01.2014 08:38 Uživatel: Jura
Věk:  37
Téma: Příplatky za vibrace a hluk při práci - nárok zaměstnance, kolik Kč
Text uživatele: 

Zdravim, chci se zeptat, jake mam mit priplatky na vibrace rukou, kdyz mam kategorii 4.

 
13.01.2014 09:42 Uživatel: Dany
1526489412_mozaika_slunce.jpg
5000-6000
Téma: Příplatky za vibrace a hluk při práci - nárok zaměstnance, kolik Kč
Text uživatele: 

Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý ztěžující vliv podle § 6 odst. 2 nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy stanovené v § 2.

1) Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 50,60 Kč za hodinu nebo 8 500 Kč za měsíc.

2) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

a) ve 4. skupině = 68,10 Kč za hodinu nebo = 11 400, - Kč za měsíc.

Zdroj: http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=nv567_2006


 
08.03.2014 19:38 Uživatel: mape
Věk:  40
Téma: Příplatky za vibrace a hluk při práci - nárok zaměstnance, kolik Kč
Text uživatele: 

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, pracuji v pracovních podmínkách kategorii 4. Rizikový faktor-hluk, prach vibrace. Týdení pracovní doba činí 37.5 hod. Na jaký příplatek za pracovní den, 7.5 hod je ze zákona nárok. Děkuji za odpověd'

 
04.04.2020 17:23 Uživatel: IQ
Věk:  30
Téma: Příplatky za vibrace a hluk při práci - nárok zaměstnance, kolik Kč
Text uživatele: 

Teprve vloni nám byly přiznány příplatky za práci v riziku. Máme nárok na zpětné vyplácení těchto příplatků? A za jakou dobu?

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Příplatky za vibrace a hluk při práci - nárok zaměstnance, kolik Kč
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Napište číslici šestnáct:

10 nejnovějších témat v kategorii:

Hlavní nabídka

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny