Bezplatná právní poradna online

Téma: Výpověď smlouvy o spolupráci z důvodu neposkytnutí podmínek ke splnění předmětu smlouvy

28.07.2011 17:08
Uživatel: Ina
Věk:  35
Odpovědí na téma: 5
Text: 

Mám uzavřenou smlouvu o spolupráci (jsem OSVČ) s jednou a. s. Ve smlouvě mám i výpovědní lhůtu 2 měsíce.

Nyní jsem jim vypověděla smlouvu jelikož mi neposkytli podmínky ke splnění závazků, úmyslně mi mařili vykonat mou práci. Výpověď jsem podala k 20.7.2011 zasláno doporučeně poštou,  firma mi však dnes (14.02.2018) poslala email že odstupují s okamžitou platností od smlouvy za nedodržování smluvy a to ke dni 27.7.2011… Tak teď tedy nachápu od čeho odstupují, když já jsem již dala výpověď…

Chápe to někod z vás? Máte nějakou zkušenost?

Přece nelze vypovědět něco co je již ukončeno výpovědí.

Odpovědět
To se mi líbí    To se mi nelíbí   
Stránka otevřena 9308x  | 
Původní název příspěvku před úpravou administrátorem: Výpověď smlouvy o spolupráci
Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
28.07.2011 18:13 Uživatel: socialni_pracovnice
Věk:  32

Město:Brno

1000-2000
Téma: Výpověď smlouvy o spolupráci z důvodu neposkytnutí podmínek ke splnění předmětu smlouvy
Text uživatele: 

Dobrý den,

doporučuji obrátit se na největší bezplatnou právní poradnu online v ČR

nicméně smlouva o spolupráci se neřídí zákoníkem práce (nejedná se o klasickýpracovní poměr), ale zákonem, podle kterého byla uzavřena - nejčastěji obchodní či občanský zákoník. Záleží tedy na základě jakého zákona byla smlouva uzavřena a co je v ní uvedeno ohledně způsobu (možností) jejího ukončení. Mohla byste sem text smlouvy nakopírovat? Bez Vašich osobních údajů a údajů firmy, se kteoru jste smlouvu uzavřela, samozřejmě… Nejdůležitější jsou pasáže ohledně vzájemmých práv a povinností a ujednání ohledně ukončení smlouvy. Osobně se domnívám, že zaslání oznámení mailem není dostačující - pokud Vám to neposlali do datové schránky, ale bez znalosti konkrétního textu smlouvy je pro mě poněkud obtížné Vám konkrétně odpovědět.

 
28.07.2011 18:53 Uživatel: ina
Věk:  35
Téma: Výpověď smlouvy o spolupráci z důvodu neposkytnutí podmínek ke splnění předmětu smlouvy
Text uživatele: 

Dobrý den,moc děkuji a zasílám text:

M

K

I

Č:

se sídlem

č.ú…………../……..

(dále jen „M

K“)

a

firma

, a.s.

I

Č:

se sídlem

zastoupena

.....................,

ředitelem společnosti

(dále jen „

firma

“)

uzavírají na základ

ě vzájemného konsenzu tuto

Smlouvu o spolupráci


 

Článek I.

P

ředmět smlouvy

 

1. P

ředmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran na navrhování a designu skleněných šperků kategorie „“

 

Článek II.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

1. M K

se zavazuje:

- dodávat , na sv

ůj náklad, návrhy skleněných šperků kategorie „“ v počtu min. ……..ks pro období jaro/ léto a v počtu min. ……ks pro období podzim/zima ročně.

- spolupracovat se zástupcem, na výrob

ě prototypu svých návrhů.

- spolupracovat s  na podpo

ře prodeje šperků kategorie „“

2.

firma se zavazuje hradit M

K odměnu specifikována v čl. III. /1. za práci specifikovanou v čl. II/1.

3. M

K prohlašuje, že veškerá práva využívat návrhy, design i prototypy výrobků skleněných šperků “ poskytuje bezplatně firme pro svoji výrobní a obchodní činnost, a že užitím těchto práv nejsou porušena autorská, osobnostní ani jiná práva její či jiných (třetích) osob.

Článek III.

Cena a platební podmínky

 

1. Smluvní strany se dohodly, že odm

ěna za práci uvedenou v čl. 1. činí .......... Kč () měsíčně.

2. Úhrada odm

ěny bude provedena bankovním převodem na účet uvedeném v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury řádně vystavené Martinou Kločko.

 

Článek IV.

Záv

ěrečná ustanovení

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neur

čitou s  výpovědní lhůtou, dva měsíce, která počíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla písemná výpověď předána druhé smluvní straně. Platnost a účinnost této smlouvy je dána dnem podpisu smluvních stran.

 

2. Smlouva m

ůže být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy v případě závažného porušení povinností stanovených touto smlouvou, nebo z důvodů stanovených zákonem.

3. Odstoupení od smlouvy nabývá ú

činnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

4. Zm

ěny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně formou dodatků.

 

5. Smluvní strany se zavazují

řešit případné spory vzájemnou dohodou.

 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá strana obdrží jeden výtisk.

 

7. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy p

řečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

 
 
V  dne 2. 4. 2011. 

 
29.07.2011 21:26 Uživatel: socialni_pracovnice
Věk:  32

Město:Brno

1000-2000
Téma: Výpověď smlouvy o spolupráci z důvodu neposkytnutí podmínek ke splnění předmětu smlouvy
Text uživatele: 

Pokud Vám firma oznámila, že odstupuje od smlouvy - když teď pomineme to, že to byla reakce na Vaší výpověď - pak se pravděpodobně domnívá, že jste "závažným způsobem porušila povinnosti stanovené smlouvou". Pokud si žádného závěžného porušení Vašich povinností nejste vědoma, pak bych na Vašem místě Vašeho zaměstnavatele znovu písemně kontaktovala (můžete tam samozřejmě jít i osobně, ale některé věci - důkazy - v případném soudním řízení je lepší mít na papíře) s tím, že si nejste žádného porušení pracovních povinností nejste vědoma a žádáte ho, aby Vám - rovněž písemně - sdělil, k jakému porušení povinností z Vaší strany údajně došlo.

Především bych ho ale upozornila na to, že podle § 335 Zákoníku práce je sice elektronický způsob doručování možný, k tomuto způsobu doručování ale musí mít zaměstnavatel písemný souhlas zaměstnance, který zaměstnavateli k tomuto účelu poskytl elektronickou adresu pro doručování. Dále je třeba písemnost podepsat předepsaným způsobem, jak to vyžaduje zákon 227/2000Sb., o elektronickém podpisu. Zaměstnavatel může písemnost považovat za doručenou pouze tehdy, jestliže zaměstnanec potvrdí převzetí datovou zprávou podepsanou svým elektronickým podpisem.

Pokud jste tedy nedala zaměstnavateli písemný souhlas s elektronickým způsobem doručování nebo písemnost od zaměstnavatele nebyla opatřena elektronickým podpisem - o tom, že jste mu doručení písemnosti měla potvrdit datovou zprávou se svým elektronickým podpisem ani nemluvím - nemusíte písemnost považovat za doručenou a můžete to rovnou takto zaměstnavateli napsat - že Vám písemnost nebyla doručena v souladu se zákoníkem práce a tudíž ji nepovažujete za doručenou. A že tedy trváte na tom, že běží výpovědní lhůta, která byla uvedena v písemnosti, kterou jste zaměstnavateli doručila Vy.

Nebude ale vůbec od věci, když vezmete výtisk smlouvy, dopis, který jste poslala zaměstnavateli a vytištěný mail, který jste od něj dostala a zajdete s těmito materiály např. do nějaké občanské poradny, které sídlí v každém větším (krajském) městě a nabízejí bezplatné konzultace.

Jen tak na okraj - v kontextu reakce Vašeho zaměstnavatele na Vaši výpověď - mi ustanovení článku IV., odst 5. že "smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou" přijde opravdu úsměvné. Reagovat na doručení výpovědi okamžitým odstoupením od smlouvy - tomu říkám řešit spory dohodou. Ale alespoň na něčem jste se dohodli - že už nechcete nadále spolupracovat - takže nějaká dohoda přece jen nastala.Usmívající se

 
18.07.2012 09:59 Uživatel: Mr2Vito
Věk:  27
Téma: Výpověď smlouvy o spolupráci z důvodu neposkytnutí podmínek ke splnění předmětu smlouvy
Text uživatele: 

Dobrý den,

 

mám také dotaz, ohledně smlouvy o spolupráci. Vzhledem k reorganizaci společnosti se rušily smlouvy o spolupráci. Moje byla na základě neplnění povinností zrušena, s tím, že mi nevzniká nárok na plnou částku uvedenou ve smlouvě, a ani na 1 měsíční odstupné. Může to ta společnost učinnit, aniž by mě upozornila, že neplním nějaké své povinnosti (ptám se zda mají povinnost mě informovat, a jakou formou - písemně, ústně, apod. ).

 

Nejprve mi nabídli dohodu, že mi uhradí poslední měsíc, bez nároku na odstupné. Na to jsem nepřistoupil, tak povolali pravníka, a na základě toho jsem byl ukončen pro neplnění povinností. Jedná se o fakturu za duben 2012, doposud mi nebyla proplacena, jak mnou požadovaná částka, tak částka z dohody, nebo částka kterou určili oni.

 

Proto se ptám, zda zde vznikají také nějaké sankce za prodlení??

 

Děkuji

 
19.07.2012 17:39 Uživatel: socialni_pracovnice
Věk:  32

Město:Brno

1000-2000
Téma: Výpověď smlouvy o spolupráci z důvodu neposkytnutí podmínek ke splnění předmětu smlouvy
Text uživatele: 

Jak už jsem psala výše, smlouvy o spolupráci se primárně neřídí zákoníkem práce, ale spíše občanským nebo obchodním zákoníkem. Nicméně pokud bychom ohledně ukončení smlouvy použili ustanovení zákoníku práce, pak Vám zaměstnavatel může dát výpověď podle § 52 e, což může být nesplnění předpokladů či požadavků pro výkon práce nebo neuspoojivé pracovní výsledky - v případě neuspokojivých pracovních výsledků Vám ale může dát výpověď jen tehdy, pokud Vás během posledních 12 měsíců na tyto neuspokojivé výsledky písemně upozornila a Vy jste je v přiměřené lhůtě neodstranil.

Nebo jste mohl dostat výpověď podle § 52 f, což znamená soustavné méně závažné porušování pracovní  kázně - i zde ale platí, že Vám zaměstnavatel může dát výpověď jen tehdy, pokud Vás během uplynulých 6 měsíců písemně upozornil na možnost výpovědi.

Pokud Vám firma nevyplatila dohodnutou odměnu nebo její část, a jste přesvědčen, že jste v právu, budete se muset svého nároku domáhat u soudu.

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Výpověď smlouvy o spolupráci z důvodu neposkytnutí podmínek ke splnění předmětu smlouvy
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Ochrana proti spamu

10 nejnovějších témat v kategorii:

Hlavní nabídka

Statistiky

Nové odpovědi dnes: 8
Nová témata dnes: 1
Dneska bylo odpovězeno na: 3 témata
Počet témat celkem: 15599
Počet odpovědí celkem: 170672
Počet registrovaných: 4605 uživatelů
Nejčtenější za 7 dní: Trikolóra - hnutí občanů
Nejkomentovanější za 7 dní: Trikolóra - hnutí občanů
Nejvíce navrhované na smazání

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny