Bezplatná právní poradna online

Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?

14.07.2012 12:31
Uživatel: affe
Věk:  33
0-100
Odpovědí na téma: 40
Text: 

Ahoj vsem,

touto cestou se na Vas obracim s dotazem ktery potrebuji vysvetlit.

Manzel dostal predvolani k podani vysvetleni.

Tyka se to paragrafu 158 odstavce 7 a 6 trestniho radu.

Jedine co vim ma byt vysvetleni k Napomahani K neopravnenemu pobytu na uzemi Republiky.

Prosim pomozte mi vysvetlit tyto zakony potrebuji to vedet co nejdriv dekuji vsem

kteri mi pomohou AFFE

Odpovědět
To se mi líbí    To se mi nelíbí   
Stránka otevřena 42742x  | 
Původní název příspěvku před úpravou administrátorem: Vysvetleni paragrafu
Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
14.07.2012 13:03 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Ten pragraf je jen o oprávnění k předvolání k podání vysvětlení před zahájením trestního řízení. Nebo tak tomu aspoň rozumím já. TADY

 
14.07.2012 13:07 Uživatel: Avatárek
Věk:  37

Město:Olomoucko

1368097599_avatar-smile.jpg
13000-14000
Administrátor
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

A nebo tady: happy

Postup před zahájením trestního stíhání

§ 158

(1) Policejní orgán je povinen na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů jiných osob a orgánů, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu, učinit všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a směřující ke zjištění jeho pachatele; je povinen činit též nezbytná opatření k předcházení trestné činnosti. Pověřené orgány Vězeňské služby České republiky neprodleně informují Generální inspekci bezpečnostních sborů, jakmile zahájí takové šetření.

(2) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán. Přitom je povinen oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje, a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho měsíce od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních.

(3) O zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, sepíše policejní orgán neprodleně záznam, ve kterém uvede skutkové okolnosti, pro které řízení zahajuje, a způsob, jakým se o nich dověděl. Opis záznamu zašle do 48 hodin od zahájení trestního řízení státnímu zástupci. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, policejní orgán záznam sepíše po provedení potřebných neodkladných a neopakovatelných úkonů. K objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, opatřuje policejní orgán potřebné podklady a nezbytná vysvětlení a zajišťuje stopy trestného činu. V rámci toho je oprávněn, kromě úkonů uvedených v této hlavě, zejména

a) vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních orgánů,

b) vyžadovat odborné vyjádření od příslušných orgánů, a je-li toho pro posouzení věci třeba, též znalecké posudky,

c) obstarávat potřebné podklady, zejména spisy a jiné písemné materiály,

d) provádět ohledání věci a místa činu,

e) vyžadovat za podmínek uvedených v § 114 provedení zkoušky krve nebo jiného podobného úkonu, včetně odběru potřebného biologického materiálu,

f) pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob, za podmínek stanovených v § 114 snímat daktyloskopické otisky, provádět osobou téhož pohlaví nebo lékařem prohlídku těla a jeho zevní měření, jestliže je to nutné ke zjištění totožnosti osoby nebo ke zjištění a zachycení stop nebo následků činu,

g) za podmínek stanovených v § 76 zadržet podezřelou osobu,

h) za podmínek stanovených v § 78 až 81 činit rozhodnutí a opatření v těchto ustanoveních naznačená,

i) způsobem uvedeným v hlavě čtvrté provádět neodkladné nebo neopakovatelné úkony, pokud podle tohoto zákona jejich provedení nepatří do výlučné pravomoci jiného orgánu činného v trestním řízení.

(4) Jednotlivé úkony trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, mohou na základě dožádání provést i jiné policejní orgány.

(5) Při podání vysvětlení má každý právo na právní pomoc advokáta. Je-li vysvětlení požadováno od nezletilého, je třeba o úkonu předem vyrozumět jeho zákonného zástupce; to neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce nelze zajistit.

devil O obsahu vysvětlení, která nemají povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu, se sepíše úřední záznam. Úřední záznam slouží státnímu zástupci a obviněnému ke zvážení návrhu, aby osoba, která takové vysvětlení podala, byla vyslechnuta jako svědek, a soudu k úvaze, zda takový důkaz provede. Úřední záznam lze v řízení před soudem užít jako důkaz pouze za podmínek stanovených tímto zákonem. Je-li ten, kdo podal vysvětlení, později vyslýchán jako svědek nebo jako obviněný, nemůže mu být záznam přečten, nebo jinak konstatován jeho obsah.

(7) Policejní orgán je oprávněn vyzvat osobu, aby se dostavila k podání vysvětlení ve stanovené době na určené místo; v řízení o zločinu je osoba povinna výzvě vyhovět ihned. Jestliže se osoba, která byla řádně vyzvána k podání vysvětlení, bez dostatečné omluvy nedostaví, může být předvedena. Na to a na jiné následky nedostavení (§ 66) musí být taková osoba upozorněna.

musical-note Vysvětlení podle odstavce 3 nesmí být požadováno od toho, kdo by jím porušil státem výslovně uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byl této povinnosti zproštěn příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má. Osoba podávající vysvětlení, s výjimkou podezřelého, je povinna vypovídat pravdu a nic nezamlčet; vysvětlení může odepřít, pokud by jím způsobila nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám uvedeným v § 100 odst. 2; o tom je třeba osobu, od níž je požadováno vysvětlení, předem poučit. Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že osobě podávající vysvětlení bude třeba jako svědkovi poskytnout ochranu, je třeba při sepisování úředního záznamu postupovat podle § 55 odst. 2.

(9) Má-li výpověď osoby povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu, policejní orgán ji vyslechne jako svědka za podmínek uvedených v § 158a. Jako svědka vyslechne i osobu mladší čtrnácti let a osobu, o jejíž schopnosti správně a úplně vnímat, zapamatovat si nebo reprodukovat jsou s ohledem na její psychický stav pochybnosti. Jestliže lze předpokládat, že další prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání bude trvat delší dobu, zejména proto, že nebyla zjištěna osoba, u níž je dostatečně odůvodněn závěr, že trestný čin spáchala, a v důsledku toho nelze zahájit trestní stíhání a hrozí ztráta důkazní hodnoty výpovědi, je možno vyslechnout jako svědka i osobu, jejíž výpověď má podle odůvodněného předpokladu rozhodující význam pro zahájení trestního stíhání, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že by mohl být na takovou osobu pro její výpověď vyvíjen nátlak, anebo hrozí z jiného důvodu, že bude ovlivněna její výpověď. Pokud výslechy těchto osob nebyly po zahájení trestního stíhání provedeny znovu podle § 164 odst. 4, lze protokoly o jejich výslechu v hlavním líčení číst nebo obrazové a zvukové záznamy pořízené o jejich výslechu provedeném prostřednictvím videokonferenčního zařízení přehrát pouze podle § 211 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. b), c); jinak lze pouze předestřít protokoly o jejich výslechu podle § 212.

(10) Kdo se dostaví na výzvu k podání vysvětlení, má nárok na náhradu nutných výdajů podle zvláštního právního předpisu upravujícího cestovní náhrady a prokázaného ušlého výdělku za stejných podmínek jako svědek. Nárok nemá ten, kdo byl vyzván k dostavení se pro své protiprávní jednání.

(11) Provádí-li opatření nebo úkony podle předchozích odstavců jiný policejní orgán než útvar Policie České republiky, vyrozumí o předmětu šetření neprodleně útvar Policie České republiky, který by jinak byl příslušný k řízení. Vznikne-li mezi útvarem Policie České republiky a jiným policejním orgánem spor o příslušnost, předloží věc k posouzení státnímu zástupci. Jeho stanovisko je závazné.

(12) Je-li při prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, zjištěno, že příslušnou k řízení je Generální inspekce bezpečnostních sborů, policejní orgán ji o předmětu šetření neprodleně vyrozumí a věc jí předá. Do doby, než Generální inspekce bezpečnostních sborů věc převezme, je policejní orgán oprávněn provádět pouze neodkladné a neopakovatelné úkony. Vznikne-li mezi policejním orgánem a Generální inspekcí bezpečnostních sborů spor o příslušnost, policejní orgán věc předloží k posouzení příslušnému státnímu zástupci. Jeho stanovisko je závazné. Ustanovení odstavce 11 se nepoužije.

 

Na zákony se nevztahují autorská práva a proto můžeme zkopírovat i přímo do webu wink

 
14.07.2012 20:09 Uživatel: affe
Věk:  33
0-100
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Dekuji za odpovedi ktere jste mi poslali...

Mam jeste jeden dotaz muzete mi zjistit jaka je trestni sazba pokud se prokaze ze bude obvinen

k napomahani prevodu lidi kteri nelegalne prekracuji hranice republiky

Dekuji vsem za pomoc

krasny vecer AFFE

 
14.07.2012 21:23 Uživatel: socialni_pracovnice
Věk:  32

Město:Brno

1000-2000
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Affe, jedná se o "Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice" - § 340 trestního zákoníku. Trestní sazba se v různých případech liší, viník ale může dostat také například jen peněžitý trest nebo může být potrestán propadnutím majetku. Více si o tom můžeš přečíst třeba TADY.

 
05.06.2016 13:26 Uživatel: Jindy
Věk:  50
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Tady asi nikdo neví oč konkretně v tvém případě jde.

Já osobně bych si ale k už  podání vysvětlení vedla za ručičku právníka. Pro jistotu. Protože co se může pokazit, to se také pokazí.

 
19.08.2012 13:43 Uživatel: Marcel
Věk:  50
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Ahoj chtěl  bych se zeptat kolik let za toto mužu dostat děkuji

 
19.08.2012 13:50 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

V příspěvku nad Tvým je odkaz, klikni a počti. Je to ten barvou odlišený kousek textu.

 
23.12.2012 15:09 Uživatel: hafhaf
Věk:  25
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

dobry den, mam prijit na policii veci podvod. v dopise je uvedeno toto: neznamy-podvod-me jmeno. jde z toho usoudit, kdo je obvineny? dekuji za odpoved.

 
23.12.2012 16:08 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Já bych řekla, že v tom dopise bude víc, než píšeš tady.

 
23.12.2012 19:21 Uživatel: hafhaf
Věk:  25
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

no to bylo, moje inicialy, bydliste a ze se mam dostavit na sluzebnu, ale zajima me, o co muze jit, o nicem nevin a jestli by se z toho poradi jmen dalo vyvodit kdo je podvefeny. paragraf 158 odstavec 6 a 7 trestniho zakona.

 

 
23.12.2012 19:25 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Pokud jsi nebyl oznamovatelem nějakého činu na policii, pak jsi ten druhý. Někdo něco má proti Tobě.

 
30.04.2013 11:56 Uživatel: franta
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Co když jsem při podání vysvětlení lhal? Jaký je postih?

 
30.04.2013 20:14 Uživatel: socialni_pracovnice
Věk:  32

Město:Brno

1000-2000
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Pokud jsi lhal, může jít podle § 47a zákona o přestupcích o přestupek křivého vysvětlení. Tohto přestupku se dopustí ten, kdo jako osoba podávající vysvětlení o trestném činu spáchaném jiným před orgánem činným v trestním řízení úmyslně  uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo takovou okolnost zamlčí. Za tento přestupek můžeš dostat pokutu až do výše 50.000 Kč.

 
25.10.2013 15:11 Uživatel: Vendy001
Věk:  47
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Dobrý den dostal jsem předvolání policií. Týká se to Podání výsvětlení podle paragrafu 158 odstavce 7 a 6 trestního řádu.

Předmětem podání vysvětlení je : ůřední jednání

Nevíte co to znamená ůřední jednání?

Vúbec nemám ponětí oč jde.

 

 
25.10.2013 21:59 Uživatel: socialni_pracovnice
Věk:  32

Město:Brno

1000-2000
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Úřední jednání může být jakékoliv jednání na úřadě, projednávání nějaké úřadní věci. Může se to týkat Vaší práce - pokud Vy sám na nějakém úřadě pracujete - nebo třeba nějaké situace, které jste byl svědkem, těžko říci. Na tom předvolání je určitě nějaký kontakt, nejlepší bude, když tam zavoláte a přeptáte se přímo u zdroje.

 
26.10.2013 05:27 Uživatel: Vendy001
Věk:  47
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

No právě že jsem tam volal oč jde. Řekli že nic podstatného nebo důležitého a že po telefonu ne. Akorát že to je od hospodářské kriminálky. Jak jsem tak koukal tak vždy  uváděj předmětem podání vysvětlení je: např. padělání dokladů, sdílení souborů atd.

U mne je to pouze předmětem podání vysvětlení je: úřední jednání

Tak nevim oč jde a oni to neřeknou. Radši jsem si zkontroloval platbu daně z nemovitosti a daň z prodeje garáže a vše v pořádku. Ani nedělám na žádném úřadě.

Jediné co mne napadá tak že brácha si vzal nějaké půjčky nebo úvěry nebo co a snad nesplácel. Ale je to už asi  4 nebo 5 let.

 
26.10.2013 11:36 Uživatel: Dany
1526489412_mozaika_slunce.jpg
5000-6000
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Pod pojem hospodářské kriminality spadají trestné činy z oblasti daní a poplatků, účetnictví, padělání peněz, směnek, šeků a platebních karet, korupce, legalizace výnosů z trestné činnosti neboli tzv. praní špinavých peněz, úpadkové delikty, trestné činy související s veřejnými soutěžemi a dražbami, ale také protiprávní jednání v oblasti životního prostředí a ochrany autorských a průmyslových práv. Z majetkových deliktů jsou především známy případy tak zvaného tunelování bank a kampeliček, různé formy zpronevěr (defraudací) a podvodů. V souvislosti s rozvojem vědy a techniky nabývá v poslední době na významu i boj proti počítačové kriminalitě.

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/odbor-hospodarske-kriminality-adresa-pro-pisemny-styk.aspx

 
24.06.2014 12:43 Uživatel: Krejčiříková
Věk:  32

Město:Brno

Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Dobrý den, dnes mi byl doručena výzva k podání  vysvětlení podle §158 odst. 7 trestního řádu.

 

Chtěla jsem se zeptat jestli je lepsí vypovídat nebo ne.   díky

 
24.06.2014 21:06 Uživatel: socialni_pracovnice
Věk:  32

Město:Brno

1000-2000
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

K podání vysvětlení jste povinna se dostavit. Odmítnou podat vysvětlení můžete jen z důvodů stanovených v zákoně - jedná se o stejné důvody, pro které je možné odmítnout svědeckou výpověď. Podle zákona platí, že nikdo nesmí být nucen vypovídat o utajovaných skutečnostech chráněných jinými zákony nebo o věcech, na něž se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost. Nikdo také nemůže být nucen vypovídat v případech, kdy by svou výpovědí způsobil trestní stíhání či stíhání za přestupek nebo jiný správní delikt sobě nebo osobě mu blízké. Osobami blízkými jsou příbuzní v řadě přímé (rodiče, prarodiče děti, vnoučata…), sourozenci, manžel, partner či další osoby, jejichž újmu byste důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

 

 
10.06.2019 14:46 Uživatel: bedřiška
Věk:  38
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Jsem předovolaná, ale nechci vypovídat jelikož bych mohla ublížit svojí výpovědí osobě mě blízké, Musím se i tak dostavit nebo stačí poslat, že nechci vypovídat a případně notářsky ověřit? Předem vělmi děkuji.

 
05.10.2014 05:42 Uživatel: boris
Věk:  32
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Dobrý den, Včera mi byla předána obsílka policistou že se mám dostavit k podání vysvětlení podle §158/7tr. řádu. Předmět podání vysvětlení je : Podání vysvětlení Boris.

Nechápu to jim vadí že existuju nebo co?

 
23.10.2015 09:50 Uživatel: ostrava
Věk:  40
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Dobrý den chtěla bych se zeptat co znamená podání vysvetleni paragraf 158 odst. 7 a předmět jednani je ohrožování výchovy dítěte vůbec nevím co to je o dítě se statam dobře! dekuji

 
18.11.2015 10:10 Uživatel: socialni_pracovnice
Věk:  32

Město:Brno

1000-2000
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Dobrý den, z textu, který uvádíte, není vůbec patrné, o čí dítě se jedná. Může se jednat o Vaše dítě. V takovém případě má asi někdo pocit, že u Vás doma není vše v pořádku a že je Vaše dítě nějak ohroženo. Pokud ale máte čisté svědomí a víte, že výchovu dítě nezanedbáváte, nemáte se čeho bát a vše popravdě vypovězte.

Může se ale také jednat o dítě někoho jiného - sousedů v domě apod. Třeba někdo podal trestní oznámení a vás uvedl jako svědka, protože poměry v rodině znáte.

 
09.11.2015 20:02 Uživatel: Hanka15
Věk:  27
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Dobrý den, přišel mi dopis od policie, že se mám dostavit k podání vysvětlení podle § 158 odst. 7 trestního řádu. Předmětem podání vysvětlení je, že jsem před pár lety posílala peníze na účet jedné agentuře, ze které se vyklubali podvodníci. Takže to znamená, že se nemám čeho bát, že to není nic proti mě, ale spíš budu svědčit já? Jenže problém je ten, že si to vůbec nepamatuju, neuvědomuju si to, takže se bojím že tam přijdu a budu jim dokola jak blbá opakovat že nic nevím Hrozí mi něco? Děkuji za odpověď.

 
18.11.2015 10:13 Uživatel: socialni_pracovnice
Věk:  32

Město:Brno

1000-2000
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Dobrý den, jestliže jde o události staré několik let, tak je jasné, že si nebudete pamatovat vše do detailů. Uričtě si ale budete pamatovat alespoň něco - třeba proč jste té agentuře ty peníze posílala. Pokud odpovědi na ostatní otázky vědět nebudete, tak zkrátka řeknete, že nevíte nebo si to nepamatujete. Pokud je to opravdu tak, pak se nemáte čeho bát a nic Vám nehrozí. Pokud byste ale vypovídala křivě nebo nějaké informace záměrně zamlčovala a následně by se to provalilo, pak byste problémy mít mohla.

 
22.12.2015 21:10 Uživatel: Yasmina
0-100
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Dobrý večer,

dneska (22.12.2015) jsem ve schránce našla vhozený dopis od hospodářské kriminálky, že se za týden mám dostavit k podání vysvětlení ve věci bankovních účtů, kterých jsem majitelka. Mám 2 účty a vůbec nevím o co se může jednat. Nemáte s tím někdo zkušenost? Děkuji.

 
23.12.2015 00:27 Uživatel: Dany
1526489412_mozaika_slunce.jpg
5000-6000
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Pod pojem hospodářské kriminality spadají trestné činy: pokračování + zdroj = viz. odpověď výše ze dne 26.10.2013 v 11:36 hod. Osobní zkušenost nemám.

 
28.12.2015 09:00 Uživatel: Yasmina
0-100
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Nikdo nemá zkušenost s hospodářskou kriminálkou? Zítra (29.12.2015) tam jdu, od minulého týdne nad tím pořád přemýšlím, nic mě nenapadá o co by se mohlo jednat. Jsem z toho hrozně vystrašená, protože vůbec netuším o co tu jde.

 
03.05.2016 14:40 Uživatel: Rendy
Věk:  42

Město:Frýdlant n.O.

Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Zdravím, dnes jsem našel taky ten dopis ve schránce k vysvětlení protiprávního jednání krádeže. Smůla v tom, ze jsem nic neukradl a nejsem si ničeho vědom. Nebo někomu vadím?

 
04.06.2016 20:59 Uživatel: Dragostea
Věk:  21
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Dobrý  večer.  Dnes jsem dostala obsilku  a předmětem podání vysvětlení je: ZP-maření výkonu  úředního rozhodnuti v Jablonném. Není tu žádný paragraf abych věděla oč jde. Nic jsem nezmarila pouze podala trestní  oznámení  za vyhrožování. Děkuji  předem za brzkou odpověď.  

 
05.06.2016 06:47 Uživatel: Máša
Věk:  33
1451916129_ma.jpg
1000-2000
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

predpokladam, ze jim tam pujdes osobne povedet, co jsi oznamila.

 
22.07.2016 23:53 Uživatel: Khalifa Steve
Věk:  23

Město:spain

Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 


http://khalifafinancialcompany.weebly.com

 
22.07.2016 23:56 Uživatel: Khalifa Steve
Věk:  23

Město:spain

Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

kontaktujte nás o půjčku:  khalifafinancialcompanies@gmail.com

 
22.11.2018 11:59 Uživatel: Pajinice
Věk:  31
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Dobrý den, dnes (22.11.2018) jsem si vyzvedla dopis od policie ČR že mám podat vysvětlení. Podezreni že spáchání zvlášť závažného zločinu pro  podvodu dle par. 209/1,5a) trestního zákoníku v souvislosti s uzavíráním smluv na pojistný produkt (firma) v roce 2010 že strany zástupců spol. (firma). Strašně se bojim, nevím jestli nejsem já obvinena, přitom jsem žádný smlouvy nedělala. Jen jsem sepsala smlouvu s nima tenkrát, dekuji

 
13.08.2019 16:53 Uživatel: Květ
Věk:  30
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Dobry den Chci se zeptat informuje policie zamestnavatele o trestnim činu

 
15.02.2020 00:14 Uživatel: Šmoulinka
Věk:  20
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Dobry den,

Jdu si pro radu dnes (14.02.2020) mi přišel dopis…

Že se mám dostavit k podání vysvětlení.

Bylo to ze můj přítel si před dvoumi rokami objednával na moje iniciální z eshopu (Aukro).

Ovladač na PS4 ovladač 8 barev v hodnotě 650 kc…

Bohužel obejdnavku nevyzvedl ani nezaplatil.

Takže to bylo posláno zpět.

Na mě to všechno dával z toho důvodu že byl Slovák…

Takže si vůbec nevím rady co to vůbec může být…  

Děkuji za rady.

 
15.02.2020 02:15 Uživatel: Dany
1526489412_mozaika_slunce.jpg
5000-6000
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Aukro není e-shop, ale obchodní portál fungující prostřednictvím aukcí či nákupu za pevné ceny.

Pochybuji, že by jsi byla PČR předvolána pouze proto, že předmět aukce/koupě nebyl zaplacen, nevyzvednut a vrácen zpět. To by nikomu nevznikla škoda mající důvod k podání trestního oznámení.  

Spíše si myslím, že toho bude nezaplaceno více, ať už kdekoliv, proto podal někdo trestní oznámení pro vzniklou škodu.
O co přesně jde se dozvíš na PČR a řekneš k tomu popravdě co víš. Podle toho bude PČR dále postupovat. Víc s tím v tuto chvíli neuděláš.

 
18.02.2020 00:54 Uživatel: Bromid
Věk:  26
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Dobrý den dostal jsem výzvu k podání vysvetleni podle 158 odst. 7 trestního řádu 

 předmětem podání vysvetleni je: informace k drogové trestné činnosti 

To mě jako z něčeho chtej obvinit?  

 
23.07.2020 20:42 Uživatel: Risa
Věk:  40
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Dostal jsem výzvu k vysvetleni 158, odstavec 7 tr

 Projednavaná osoba není přímý příbuzný. Mohu nevypovídat?

Vzal mi klíče od pujčeného auta a já k němu sedl. Nenahlásil jsem ho. Potom ujel a naboural. Zjistili mu alkohol, sám se udal.

 

.

 

 

 
06.12.2022 14:13 Uživatel: Majkee
Věk:  27
Téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Text uživatele: 

Dobrý den, přišel mi dopis s hospodářské kriminálky 158/7, předmětem vysvětlení je žádost o spolupráci, to mám chápat tak, že mám být práskač? Děkuji ????

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Vysvětlení § 158 odstavec 6 a 7 Trestního řádu - co znamená?
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Napište číslici šestnáct:

10 nejnovějších témat v kategorii:

Hlavní nabídka

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny