Téma: Stávající nájemníci a odkup bytu za sníženou cenu

07.08.2011 18:47
Uživatel: Zdenda99
Věk:  58
Odpovědí na téma: 2
Text: 

Vážení, možná že spoustu z vás nadzvednu svým názorem, ale PROSÍM, než mi budete slípat,zamyslete se nad tím, že v mém a podobném případě je tisíce rodin...
V roce 1997 vznikalo v našem paneláku bytové družstvo-bylo podmínkou, vstoupit ihned,aby dům dostal nějakou slevu od úřadu-ale vstupní poplatky, včetně první splátky, tvořila částku cca 30.000.-Kč Já měl v té době okolo 6.500.-Kč hrubého a přítelkyně o 500.-Kč méně. Oba jsme v té době měli ještě každý svou maminku, o které jsme se starali. moje byla těžká "srdcařka " a mamka manželky měla problémy s plícemi - později se prokázalo, že je to rakovina ve 4 stupni..Zkrátka, v našem domě nás bylo celkem 8 partají, které nemohli z finan. a jiných důvodů vstoupit do družstva. Zůstali jsme pouze nájemníky a platíme " tržní nájemné". V průběhu doby prodalo naše družstvo byt 3+1 stávajícím nájemníkům za částku 300.000.-Kč. Když jsme pohřbily své mamky a trochu se finančně zmohli, žádali jsme naše představenstvo o povolení vstupu do družstva a nabídli jsme za "náš" 1+1 také částku 300.000.-Kč, bylo nám řečeno, že jsme blázni.. diskuse dospěla do stádia, že nás klidně vyhodí z bytu, protože panelák, ve kterém bydlíme, má cca 97 partají a pokud se podaří prodat nájemníky, tak za těch 8 bytů si udělají fasádu a pod.. Moje argumenty, že to není fér, protože sice neplatíme fond oprav jako družstevníci, ale formou tržního nájmu dáváme do pokladny družstva daleko více, než samotní družstevníci za 3+1 neobstál.Za mě tenkrát zapaltili cca 70.000.-Kč CELKEM, víc opravdu nic. Na domě se udělalo pár oprav,některé spolufinancovali družstevníci podílově v hotovosti a nájemníci nic nepřispívali, to je pravda, ale ta částka není za ty léta tak vysoká.Navíc, nájemné stejně zůstane družstvu jako zisk. Chceme jen v klidu dožít a nemít strach o střechu nad hlavou. Nyní je přítelkyně mou ženou, ale je invalidní a jají důchod v podstatě "kryje" náklady na bydlení a poplatky. Já mám pouze 16.000.-Kč hrubého - co bude dál?  Že by v tíživé situaci vypomohl stát, nemůže nikdo brát v dnešní době vážně-tak co dál? Poradí někdo? Další věc - nejjsme v tom sami, takových nájemníků je tisíce, ale nikdo nás nechce slyšet, ani to zveřejnit. Psal jsem do LN, ale šéfredaktorka námět odmítla, že je příliš odborný a jedná se o jednotlivce...

Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
07.08.2011 20:37 Uživatel: socialni_pracovnice
Věk:  32

Město:Brno

1000-2000
Téma: Stávající nájemníci a odkup bytu za sníženou cenu
Text uživatele: 

Dobrý den,

o odkupu, resp. převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví rozhoduje členská schůze bytového družstva. K převodu bytu do osobního vlastnictví je dle § 239 odst. 4 písm. i) obchodního zákoníku zapotřebí předchozího písemného souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká. Jestliže členská schůze schválí převod bytů do vlastnictví členů družstva/nájemníků, je představenstvo tímto usnesením vázáno a je povinno vypracovat prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona o vlastnictví bytů, jakož i uzavřít jednotlivé smlouvy o převodu vlastnictví bytových jednotek s členy družstva/nájemníky, kteří o převod bytů do vlastnictví projevili zájem. Hodně tedy záleží na názoru ostatních členů družstva - nájemníků nemovitosit, ve které bydlíte. Pokud budou souhlasit, představenstvo musí jejich souhals respektovat, pokud ne, nic s tím nenaděláte - na převod bytu do osobního vlastnictví žádný (právní) nárok nemáte.

Pokud jde o obavu z výpvoědi nájmu, tak ta má pro pronajímatele zákonem jasně stanovená pravidla a nemůže Vám ji dát jen tak pro nic za nic. V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně tři měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.

Pokud dává výpověď pronajímatel, může tak učinit pouze z taxativně vymezených důvodů uvedených v § 711 a § 711a občanského zákoníku. Novelou tohoto ustanovení bylo z určitých důvodů umožněno pronajímateli podat výpověď i bez přivolení soudu a to v následujících případech podle § 711 odst. 2:

a) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě;
b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu podle §686a odst. 3;
c) má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt;
d) neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas;
e) jde-li o byt zvláštního určení nebo o byt v domě zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba.

V těchto případech musí být písemná výpověď doručena nájemci a musí být přesně vymezen výpovědní důvod. Rovněž musí být nájemce poučen o možnosti podat proti této výpovědi žalobu soudu na určení neplatnosti a to ve lhůtě 60ti dnů. Pokud náleží nájemci bytová náhrada, musí být i toto ve výpovědi uvedeno. V takovém případě je nájemce povinen byt vyklidit až po uplynutí 15ti dnů po zajištění bytové náhrady. Pokud však podá v uvedené 60ti denní lhůtě žalobu o určení neplatnosti, není se povinen vystěhovat do doby pravomocně skončeného soudního řízení. 

Pouze s přivolením soudu může dát pronajímatel výpověď z důvodů uvedených v § 711a odst. 1 a to:

a) potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence;
b) jestliže nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat;
c) je-li potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem naložit tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat;
d) jde-li o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat.  

I v tomto případě je zapotřebí doručit nájemci písemnou výpověď vč. uvedení výpovědního důvodu a výpovědní lhůty. V praxi je tato výpověď často obsahem samotné žaloby na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu. 

Jestliže soud přivolí k výpovědi z nájmu bytu, určí současně, ke kterému datu nájemní poměr skončí; přitom přihlédne k výpovědní lhůtě. Má-li nájemce právo na náhradní byt (náhradní ubytování), rozhodne soud, že nájemce je povinen vyklidit byt do 15 dnů po zajištění náhradního bytu, a stačí-li poskytnutí náhradního ubytování, do 15 dnů po zajištění náhradního ubytování.

 
09.08.2011 17:39 Uživatel: Zdenda99
Věk:  58
Téma: Stávající nájemníci a odkup bytu za sníženou cenu
Text uživatele: 

Vážená paní, díky za odpověď, ale tu v podstatě znám.Jde mi o jinou věc - spíše tu morální.Když Družstvo-pomocí členské schůze-prodalo byt 3+1 za 300.000.-Kč, ptal jsem se členů představenstva, zda můžeme také požádat o vstup a bylo mi řečeno, abych nedělal vlny, že je to složitá administrativní věc, že za pár let dům splatí a pak stejně budou byty nájemníkům nabízet k odprodeji přednostně, takže o nic nepřijdem.Že to bude takto vysoké částky 1.400.000.-Kč za 1+1 jsem netušil ani ve snu a věřil jsem ve férové jednání.Po delším čase jsme se začli opět zajímat o členství a bylo nám členem představenstva sděleno, že si můžeme požádat o vstup do družstva a na nejbližší členské schůzi se to projedná, že můžeme uvést i částku, kterou jsme ochotni za byt zaplatit.Začali jsme chodit po domě a žádat družstevníky jednotlivě o názor a podpis, pokud budou souhlasit s námi navrženou částkou 300.000.-Kč s tím, že každému jsme vysvětlovali důvody, proč jsme tenkrát nemohli vstoupit do družstva s tím, že  jsme dávali k nahlédnutí i předběžný návrh na odkup bytu, kde jsme nabízeli družstvu, že byt nepřevedeme,ani neprodáme 10 let od koupě, pokud ano, tak přednostně družstvu za cenu nabytí  /koupě /!! Toto nám cca 15 rodin podepsalo, ale člen představenstva, který nám tento postup " doporučil" se od toho najednou distancoval s tím, že zvažuje tr.oznámení na nás a vyvěsil to na nástěnku domu. Proto jsme s touto iniciativou přestali a písemně požádali představenstvo o odkup bytu. Bylo nám to písemně odmítnuto s tím, že požádat představenstvo může pouze člen družstva, nikoliv nájemník a že byla stanovena pevná částka za byt a tím to zvadlo. Náš požadavek nebyl ani zařazen na členskou schůzi k projednání.Já vím,že city do práva nepatří,ale je nás tisíce rodin, kteří takto mohou skončit na ulici a nikdo s tím nepohne. Proč máme trpět celý život za to, že poctivě pracujeme v dělnických profesích a naše platy neodpovídají požadavkům doby? Vždyť chceme jen v klidu dožít, víc nic.

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Stávající nájemníci a odkup bytu za sníženou cenu
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Ochrana proti spamu

10 nejnovějších témat v kategorii:

Hlavní nabídka

Statistiky

Nové odpovědi dnes: 0
Nová témata dnes: 0
Dneska bylo odpovězeno na: 0 témat
Počet témat celkem: 16122
Počet odpovědí celkem: 173361
Počet registrovaných: 4868 uživatelů
Nejčtenější za 7 dní: Chci víc sexu než partner
Nejkomentovanější za 7 dní: Chci víc sexu než partner
Nejvíce navrhované na smazání

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny